Texas

State Code TX
Capital Austin
Land Area 261,797 sq mi. (678,054 sq km)
Population 26,448,193
Timezone America/Chicago
Counties 254
Border States Arkansas,Louisiana,New Mexico,Oklahoma

All searches are confidential and secured!

Texas phone area codes

210

San Antonio, TX

214

Dallas, TX

254

Killeen, TX

281

Houston, TX

325

Abilene, TX

346

Houston, TX

361

Corpus Christi, TX

409

Beaumont, TX

430

Tyler, TX

432

Midland, TX

469

Dallas, TX

512

Austin, TX

682

Fort Worth, TX

713

Houston, TX

737

Austin, TX

806

Lubbock, TX

817

Fort Worth, TX

830

New Braunfels, TX

832

Houston, TX

903

Tyler, TX

915

El Paso, TX

936

Conroe, TX

940

Denton, TX

956

Laredo, TX

972

Dallas, TX

979

College Station, TX